Tietosuojainformaatio

Tietosuojainformaatio ja evästekäytäntö

 

Tietosuojaseloste  

 

Meira Nova Oy:n asiakasrekisteri

 

Meira Nova Oy:n toimittajaportaalin rekisteri

 

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Meira Nova Oy, Palkkitie 10, 04300 Tuusula
yhteydenotot@meiranova.fi

 

2. Rekistereistä vastaavat yhteyshenkilöt

 

Asiakasrekisteri: Arja Liimatainen, arja.liimatainen@meiranova.fi, puh. 010 76 86 511

 

Toimittajaportaalin rekisteri: Tuija Antola, tuija.antola@meiranova.fi, puh. 010 76 86 502

 

3. Rekisterin nimi

 

Meira Novan asiakasrekisteri

 

Meira Novan toimittajaportaalin rekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimus. 

 

Käytämme rekisteröidyistä kerättyjä tietoja

a) Tuotteiden tai palveluiden markkinointiin, joilla on liityntä rekisteröidyn työtehtävien, vastuualueen tai asemavaltuutuksen perusteella.
b) Asiakaspalvelutoiminnoissa ja tilausten käsittelemiseen.
c) Meira Novan toiminnan ja palvelujen kehittämiseen.
d) Uusasiakashankintaan.
e) Kohdennettuun markkinointiin. 

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite).

 

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamisen ajan, jonka jälkeen ne hävitetään.

 

Toimittajaportaalin rekisterin tietoja säilytetään kunnes henkilö poistuu toimittajaportaalin käyttäjistä. Sen jälkeen ne hävitetään.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Evästekäytäntö